FAQs Complain Problems

शाखाहरु

Sunday, May 8, 2022 - 12:54

प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

Sunday, May 8, 2022 - 12:53

पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

Thursday, March 24, 2022 - 17:04

प्रस्तुत प्रस्तुत विषयमा महाकुलुङ गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस गाउँपालिकाका भित्रका कृषक समूह तथा आगुवा कृषक हरुलाई बर्षे तरकारीको बीउ, जैविक विषादी र फेरोमेन ट्रयाप वितरण गरिने हुदा पहाडी विकासले वितरण गरेको र नबिकरण हुन बाकी कषक समूह बाहेक यस गाउँपालिकाको कृषि शाखामा दर्ता भएका कृषक समूहहरुलाई तोकिएको कागजात सहित तपसिल मिति,समय र स्थानमा उपस्थित भई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल:

१.समूह दर्ता नविकरण प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति

२.समुहको निबेदन १ प्रति (समुहको छाप अनिवार्य)

Thursday, March 24, 2022 - 16:54

एक समूह एक बाली उत्पादन पकेट प्रदर्शनी कार्यक्रम अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १,२, ३, ४ र ५ भित्रका कृषक समूहहरुले तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औं दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी बिकास शाखामा बुझ्नुहुन पनि अनुरोध छ । साथै ९८४४६६११९९,९८४२५३५२४७, ९८६२९२१५२५ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:30

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ र २ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहाकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औं दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी सेवा शाखामा बुझ्नुहुन पनि अनुरोध छ । साथै ९८४४६६११९९, ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:30

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ र २ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहाकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औं दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी सेवा शाखामा बुझ्नुहुन पनि अनुरोध छ । साथै ९८४४६६११९९, ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:26

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनतर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यलयको आ.ब ७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.१,३,४,र ५ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले गत आ. ब.मा संचालनमा रहेको पकेट बिकास कार्यक्रम निरन्तरताका लागि तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औ दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि सुनिल श्रेष्ठ ९८४४६६११९९ र बिनोद बाबु बस्नेत ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:26

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनतर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यलयको आ.ब ७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.१,३,४,र ५ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले गत आ. ब.मा संचालनमा रहेको पकेट बिकास कार्यक्रम निरन्तरताका लागि तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औ दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि सुनिल श्रेष्ठ ९८४४६६११९९ र बिनोद बाबु बस्नेत ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:19

महाकुलुङ गाउँपालिकाको चालु आ.ब. ०७८/०७९ पशुपन्छी सेवा शाखाको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तपशिलमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी साझेदारी गर्न इच्छुक कृषक समूह,महिला समूह, ब्यक्तिगत कृषि/पशुपन्छी फार्म तथा सहकारीरहरुसंग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा प्रस्ताब पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

आवश्यक कागजातहरुः

१. राजश्व तिरेको रसिद ।

२. नेपालि नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

३. अनुसूचि २ बमोजिमको आबेदन ।

Pages