FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचारःपशुसेवा शाखा

Thursday, March 21, 2024 - 12:00

यस महाकुलुङ गाउँकार्यपालिका पशुपन्छी विकास शाखा तर्फको आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत प्रदेश सर्सत अनुदान चौरी तथा भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, व्यवसायिक पशुपन्छी पालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार प्रस्ताव मुल्याङ्कन तथा सिफारिस समितिको मिति २०८० / ११ / ३० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार र मिति २०८०/१२/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट अनुमोदन भए अनुसार स्वीकृत भएका तपशिलका कार्यक्रममा छनौट भएका अनुदानग्राहीले मिति २०८० / १२ / २२ गते भित्र आवश्यक कागजातहरु सहित नियमअनुसारको लिखित सम्झौता गर्न यस कार्यालयमा आउनु हुनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Wednesday, February 28, 2024 - 16:24

प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बमोजिम चौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको  सूचना।

प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाः २०८०/११/१६

Monday, June 12, 2023 - 16:08

महाकुलुङ अध्यक्ष उत‍्कृष्ट पशुपन्छी पालन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 15, 2023 - 14:29

घर पालुवा तथा भुस्याहा कुकुरहरुको निःशुल्क बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, January 13, 2023 - 08:51

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:30

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ र २ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहाकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औं दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी सेवा शाखामा बुझ्नुहुन पनि अनुरोध छ । साथै ९८४४६६११९९, ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:26

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनतर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यलयको आ.ब ७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.१,३,४,र ५ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले गत आ. ब.मा संचालनमा रहेको पकेट बिकास कार्यक्रम निरन्तरताका लागि तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औ दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि सुनिल श्रेष्ठ ९८४४६६११९९ र बिनोद बाबु बस्नेत ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:19

महाकुलुङ गाउँपालिकाको चालु आ.ब. ०७८/०७९ पशुपन्छी सेवा शाखाको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तपशिलमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी साझेदारी गर्न इच्छुक कृषक समूह,महिला समूह, ब्यक्तिगत कृषि/पशुपन्छी फार्म तथा सहकारीरहरुसंग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा प्रस्ताब पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

आवश्यक कागजातहरुः

१. राजश्व तिरेको रसिद ।

२. नेपालि नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

३. अनुसूचि २ बमोजिमको आबेदन ।

Pages