FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचारःपशुसेवा शाखा

Monday, June 12, 2023 - 16:08

महाकुलुङ अध्यक्ष उत‍्कृष्ट पशुपन्छी पालन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 15, 2023 - 14:29

घर पालुवा तथा भुस्याहा कुकुरहरुको निःशुल्क बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

Friday, January 13, 2023 - 08:51

आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:30

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यालयको आ.ब. ०७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि इच्छुक महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ र २ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहाकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औं दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी सेवा शाखामा बुझ्नुहुन पनि अनुरोध छ । साथै ९८४४६६११९९, ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:26

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनतर्गत महाकुलुङ गाउँपालिका कार्यलयको आ.ब ७८/७९ को तपशिल बमोजिमको स्वीकृत कार्यक्रम सन्चालनका लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं.१,३,४,र ५ भित्रका कृषि समूह/समिति/सहकारी/कृषि तथा पशुपालन फार्म/कम्पनीहरुले गत आ. ब.मा संचालनमा रहेको पकेट बिकास कार्यक्रम निरन्तरताका लागि तोकिएको आवश्यक कागजात सहित सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ औ दिन भित्र यस कार्यालयमा आबेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ। यो सूचना सम्बन्धि थप जानकारीको लागि सुनिल श्रेष्ठ ९८४४६६११९९ र बिनोद बाबु बस्नेत ९८६०५५३१६० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

Thursday, March 24, 2022 - 11:19

महाकुलुङ गाउँपालिकाको चालु आ.ब. ०७८/०७९ पशुपन्छी सेवा शाखाको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तपशिलमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमका शर्तहरु पालना गरी साझेदारी गर्न इच्छुक कृषक समूह,महिला समूह, ब्यक्तिगत कृषि/पशुपन्छी फार्म तथा सहकारीरहरुसंग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा प्रस्ताब पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

आवश्यक कागजातहरुः

१. राजश्व तिरेको रसिद ।

२. नेपालि नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

३. अनुसूचि २ बमोजिमको आबेदन ।

Friday, January 14, 2022 - 16:08

प्रस्तुत विषयमा महाकुलुङ गाउँपालिका, कृषि विकास शाखाको आ. व.

Wednesday, December 15, 2021 - 15:59

पशु शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, May 6, 2021 - 16:23

प्रस्ताव छनौट सम्बनधी सूचना ।

Pages