FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खेलाडी छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

खेलाडी छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

Notice for financila bid opening

Norice for financila bid opening

Date of publication: 11th Feb, 2024

E-bid Invitation notice for porject: "Construction of Phulwati Khola bridge"

Contract ID: MRM/2080/81.cons/02

 

Name of successful /COmpany: Aaryman-BMB-SAHIL J/V, Katari, Udayapur

Invitation for bids for the purchase of medicines and equipments

Invitation for bids for the purchase of medicines and equipments

Contract Identification No:MRM/080/81/goods01

शिक्षा समिति र प्रधानाध्यापकहरुको संयुक्त बैठक सम्बन्धमा ।

श्री शिक्षा समिति संयोजकज्यू,

श्री शिक्षा समिति सदस्यज्यूहरु सबै,

श्री प्रधानाध्यापकज्यूहरु सबै,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना ।

Pages