FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना ।

स्पेशिफिकेशन परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages