FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय - २०७६ चैत २४

७६/७७ 04/06/2020 - 18:19 PDF icon Municipal executive meeting decision - 2076/12/24

गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय - २०७७ वैशाख ११

७६/७७ 04/23/2020 - 20:21 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय - २०७७ वैशाख ११

महाकुलुङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७/०२/०८गतेको निर्णयहरु

७६/७७ 06/21/2020 - 12:33 PDF icon Village executeive desision Date 2077-02-08

गाउँकार्यपालिकाको बैठकको नि्र्णयहरु - २०७५ पौष १०

७५/७६ 12/26/2018 - 13:48 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक निर्णय आ व-०७५।७६-पौष १०

२०७९ फाल्गुन ९

७९-८० 02/22/2023 - 12:25 PDF icon फाल्गुन ९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/१०/०७

८०/८१ 06/23/2024 - 14:02 PDF icon का.पा बैठक नं ५.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/११/११

८०/८१ 06/23/2024 - 14:03 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ६.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/१२/०७

८०/८१ 06/23/2024 - 14:05 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ८.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८१/०१/१७

८०/८१ 06/23/2024 - 14:06 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं ९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय-२०८०/०१/२५

८०/८१ 06/23/2024 - 14:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं १०.pdf

Pages