FAQs Complain Problems

जन्मको सूचना फारम

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः

  • बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा जन्म भए उक्त्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन
  • घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाण
  • अस्पताल वा खोपको प्रमाण नभएमा जन्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यत्ति स्वयंम उपस्थित गराउने वा सम्बन्धित वडाबाट जन्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्त्तिको जन्म प्रमाणित गरेको कागज
  • बाबु बेपत्ता वा ठेगाना थाहा नभएको भए सो सम्बन्धमा प्रहरीको पत्र ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: