FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम

आवश्यक कागजातहरु

  • सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रतिलिपि

Pages