FAQs Complain Problems

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

क्र.स. विज्ञापन नं पद/ तह/ सेवा/ समंह माग पद संख्या
१०/२०८०/८१ ल्याव टेक्निसयन (पाचौ तह)
११/२०८०/०८१ सब-ईन्जिनियर (पाचौ तह)
१२/२०८०/०८१ डेन्टल हाइजेनिष्ट(पाचौ तह)

 

 

 

 

आवेदन फारमः https://mahakulungmun.gov.np/forms/Vacancy-application-form

आर्थिक वर्ष: