FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:50 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:49 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि, २०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति(गठन तथा सञ्चलन) कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:48 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति(गठन तथा सञ्चलन) कार्यविधि,२०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिकाको अभिलेख संरक्षण ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:48 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकाको अभिलेख संरक्षण ऐन, २०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 16:47 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 15:51 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालिकको महिला समूह सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 15:50 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालिकको महिला समूह सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपालकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७ ७७/७८ 05/09/2023 - 15:49 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७.pdf
महाकुलुङ गाउँपालकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 15:45 PDF icon महाकुलुङ गाउँपालकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
महाकुलुङ गाउँपलिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 05/09/2023 - 15:43 PDF icon महाकुलुङ गाउँपलिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages