FAQs Complain Problems

शिक्षक अनुदान तथा अन्य कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मितिः २०७६/०८/०२

महाकुलुङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेको शिक्षकको अभावलाई परिपुर्ति गरी शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उठाई शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखी महाकुलुङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महाकुलुङ गाउँ कार्यपालिकाले यो कार्याविधि बनाई गाउँपालिका क्षेत्र भित्र लागू गरेको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: