FAQs Complain Problems

महाकुलुङ गाउँपालिकामा सञ्चालित ल्याव टेष्ट सेवाको दररेट

मिति २०७५/०९/०२ गते बसेको गाउँपालिकाको बैठकले स्वास्थ्य चौकी बुङबाट दिने ल्याव सेवाको दर रेट निम्न अनुसार तोकिएको छ ।

क्र.स

टेष्टको नाम

दर रेट

कैफीयत

TC, DC, HB (CBC Count)

१००

 

ESR

५०

 

Platelet

१००

 

RBC Count

१००

 

PCH/HCT

१००

 

MCH

५०

 

MCV

५०

 

MCHC

५०

 

BT, CT

२०

 

१०

Blood Grouping

५०

 

११

UPT

५०

 

१२

ASO

२००

 

१३

CRP

२००

 

१४

RA Factor

२००

 

१५

TPHA(VDRL)

२००

 

१६

HIV Test

२००

गर्भवतीमा निःशुल्क

१७

HCV

२००

 

१८

HBSAG

२००

 

१९

WIDAL Test

१५०

 

२०

Blood Sugar Random and PP, Fasting

१००

 

२१

Uric Acid

१००

 

२२

Blood Urea

१००

 

२३

Total Protein

१००

 

२४

Creatinine

१००

 

२५

Albumin

१००

 

२६

Sodium, Potassium

१००

 

२७

Total Cholesterol

१५०

 

२८

Amylase

१५०

 

२९

Total Bilirubin, Direct

१५०

 

३०

SGPT, SGOT

२००

 

३१

Stool RE

२०

 

३२

Occult Blood Test

५०

 

३३

Urine RE

२०

 

३४

Sputum Test

Free

 

३५

H Pylori

१५०

 

 

नोटः जेष्ठ नागरिक, गर्भवती लाई निःशुल्क र विद्यार्थीलाई ५०% छुट ।

 

आर्थिक वर्ष: