FAQs Complain Problems

७७/७८

वर्षे घाँसको विउ र बिरुवाहरु वितरण सम्बन्धी सूचना ।

वर्षे घाँसको विउ र बिरुवाहरु वितरण सम्बन्धी सूचना ।

भुक्तानी सम्बन्धमा।(श्री सरोकारवालाहरु सबै)

भुक्तानी सम्बन्धमा।(श्री सरोकारवालाहरु सबै)

परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।(श्री प्रधानाध्यापक ज्यू,कक्षा-८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु)

परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।(श्री प्रधानाध्यापक ज्यू,कक्षा-८ सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरु)

Pages