FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

दिवा खाजाको माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा तालिका सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस महाकुलुङ गाउँपालिका, आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको मिति २०७८।१२।१३ को निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र २०७८ को आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा-८) देहाय बमोजिमको समय तालिका अनुसार सञ्चालन गर्ने/गराउने निर्णय भएको हुदाँ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना

तेस्रो तलवी माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु,
महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

 

Pages