FAQs Complain Problems

शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा

विद्यार्थीको प्रवेश-पत्र तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनको अंक प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

विद्यार्थीको प्रवेश-पत्र तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनको अंक प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

विद्यार्थीको विवरण सच्याउने/आवेदन फारम भरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

विद्यार्थीको विवरण सच्याउने/आवेदन फारम भरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

खेलाडी छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

खेलाडी छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages