FAQs Complain Problems

आ.व २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखिकरण सम्बन्धमा ।

श्री गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

श्री ५ वटै वडाका अध्ययक्षज्यू,

श्री कार्यपालिका सदस्यज्यू,

श्री प्रधानाध्यापकज्यू,

श्री सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्था प्रमुखज्यू,

महाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु ।

आर्थिक वर्ष: