बजेट तथा कार्यक्रम

आव २०७५-७६ को शसर्त तर्फको प्राप्त कार्यक्रम

कृषि तर्फको स्विकृत कार्यक्रम- आ.व. ०७५/०७६

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को लागि कृषि तर्फको स्विकृत वार्षिक कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

बजेट भाषण आ.व २०७५/७६

माहाकुलुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष्य श्री विपना कुलुङले आ.व. २०७५/७६ को लागि मिति २०७५/०३/२५ गतेका दिन प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्य ।

वार्षिक निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५/७६

माहाकुलुङ गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि स्विकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।

वार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०७४

आ.व. २०७४/७५ को बजेट विनियोजन सम्बन्धी निर्णय

दस्तावेज: 

पशुसेवा कार्यक्रम तर्फ आ.व. २०७४/७५ को लागि स्वीकृत कार्यक्रम

दस्तावेज: 

Pages