FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक दरखास्त फारम नमुना।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक दरखास्त फारम नमुना देहाय अनुसारको रहेको छ ।

द्रस्टव्यः

  • इमेलमा दरखास्त बुझाउँदा अनिवार्य रुपमा इमेलको Subject "प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक दरखास्त" राख्नुहोला ।
  • दरखास्त दिदा बैंकमा रकम जम्मा गरेको रसिदको scanned copy पनि संलग्न राख्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: